Son bir kaç gündür ekmek fiyatlarını konuşur olduk. Mevzuat o kadar açık ki; bu hususta yorum bile yapmayacağım.

Son bir kaç gündür ekmek fiyatlarını konuşur olduk. Mevzuat o kadar açık ki; bu hususta yorum bile yapmayacağım.

Nuri Demir'i severim, hatta haberlerde adı geçerken çoğu kez, 'Nuri Baba' diye yazarım. Lakin ekmek zamları konusunda vatandaştan yana tavır alan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i de ilçede yaşayan ve her vatandaş gibi ekmek yiyen bir birey olarak kutluyor, kendisine teşekkür ediyorum.

Ekmek Fiyat Tarifelerine ilişkin mevzuat çok açık ve net. 

Okuyunca ne demek istediğimi anlayacaksınız:

Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin “Fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve onay esasları” başlıklı 5 inci maddesi;
 

(1) Esnaf ve sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Odalar, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak, buna ilişkin belgelerle birlikte, yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe verirler.

(2) Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak, inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder. Birlik yönetim kurulu, bu süreyi hiçbir şekilde uzatamaz. Ancak, 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığının görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.” hükmünü amirdir.